Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom  uwzględniając potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Zabawa jest obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego uczestnicy zajęć świetlicowych mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które wychowawca stara się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponując różnorodne gry i zabawy.

 

Do zadań świetlicy należy:

  • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów,
  • wdrażanie zasad współdziałania w grupie,
  • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
  • przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych,
  • zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów,
  • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
  • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
  • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów, a w miarę potrzeb z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami funkcjonującymi w środowisku.

I. Zagadnienia ogólne

 

1. Świetlica prowadzona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów).

2. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają WNIOSEK.

3. Przyjęcie dziecka na dany rok szkolny następuje z chwilą złożenia WNIOSKU.

4. Z opieki wychowawców świetlicy korzystają również uczniowie nie zapisani do świetlicy w przypadku:

a)      zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć;

b)      oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne;

5. Korzystanie z opieki w świetlicy jest bezpłatne.

6. Pracą świetlicy kieruje nauczyciel  świetlicy, bezpośrednio odpowiedzialny przed dyrektorem szkoły.

7. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.

 

II. TWORZENIE  I WYPOSAŻENIE  ŚWIETLICY

 

1. Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka, a zwłaszcza: przybory i materiały do zajęć manualnych, czasopisma i książki, gry dydaktyczne i planszowe, przybory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny.

2. Świetlica ma stałe pomieszczenie w szkole oraz może wykorzystywać do realizacji zadań inne sale lekcyjne, salę gimnastyczną oraz bibliotekę.

 

II. Organizacja pracy świetlicy

 

1. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne oraz w wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

2. Świetlica czynna jest w godzinach od 11:50 do 17.15.

3. Dzieci powyżej 7 lat mogą wychodzić ze świetlicy samodzielnie, jeśli taka informacja znajduje się we WNIOSKU. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy odbywa się o godzinie wpisanej w danym dniu w Karcie Zgłoszenia.

4. Dzieci przebywające w świetlicy należy odebrać do godziny 17.15.

5. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/ opiekunowie ponoszą koszty naprawy.

 

III PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:

 

Uczeń ma prawo do:

a) znajomości swoich praw i obowiązków,

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,

c) rozwijania samodzielności i aktywności społecznej,

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

e) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, zabawek i gier.

 

IV OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

 

Uczeń ma obowiązek:

a) dbać o ład i porządek,

b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,

d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy,

 

V Zasady otrzymywania nagród i kar w świetlicy

 

1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci pochwały słownej, pochwały w obecności grupy,  pochwały na piśmie do rodziców i wychowawców klasy, nagrody rzeczowej, dyplomu.

2. Dla dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze tj. świadomie i celowo niszczą mienie świetlicy, nie reagują na uwagi wychowawców, nie chcą brać udziału w zajęciach, przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, arogancko zachowują się wobec rówieśników i nauczycieli przewidziane są następujące kary: upomnienie słowne, upomnienie w obecności grupy, pisemne powiadomienie rodziców wychowawcy klasy o złym zachowaniu, wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania, skreślenie z listy wychowanków świetlicy.

 

VI DOKUMENTACJA  ŚWIETLICY

 

W świetlicy  prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Roczny program pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

2. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

3. Dzienniki zajęć.

4. Semestralne sprawozdania z działalności świetlicy złożone do dyrektora szkoły.