Informujemy, że od dnia 01 marca 2022 r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.
Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 9 marca 2022 r.
Listę kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości – 30 marca 2022 r. do godz. 15:00.
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej powinien być podpisany przez obojga rodziców, gdyż stanowi to potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub, że obydwoje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemne potwierdzenie woli przyjęcia, w terminie do 04.04.2022 r. do godz. 15.00. Dzieci zakwalifikowane, których rodzice nie złożą potwierdzenia woli zapisu nie będą przyjęte.

DOKUMENTACJA OGÓLNA

1. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białobieli

2. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Białobieli

3. Zarządzenie nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Lelis z dnia 09 luty 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis na rok szkolny 2022/2023

4. Uchwała nr XXII/159/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lelis

DOKUMENTACJA DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Dokumentacja dla kandydatów do oddziału przedszkolnego mieszkających w obwodzie szkoły (Białobiel, Siemnocha):
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - kandydaci z obwodu szkoły

2. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białobieli

 

Dokumentacja dla kandydatów do oddziału przedszkolnego mieszkających poza obwodem szkoły:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - kandydaci spoza obwodu szkoły

2. Poświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

4. Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka

5. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata

6. Oświadczenie rodzica o korzystaniu z pomocy społecznej

7. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białobieli

DOKUMENTACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

Dokumentacja dla kandydatów do klasy pierwszej mieszkających w obwodzie szkoły (Białobiel, Siemnocha):
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - kandydaci z obwodu szkoły

2. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Białobieli


Dokumentacja dla kandydatów do klasy pierwszej mieszkających poza obwodem szkoły:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - kandydaci spoza obwodu szkoły

2. Poświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

4. Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka

5. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata

6. Oświadczenie rodzica o korzystaniu z pomocy społecznej

7. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Białobieli