Projekt humanistyczny ,,Tydzień Języka Ojczystego’’

Projekt humanistyczny "Każdemu wolno czytać..."

Projekt edukacyjny „Nasza szkoła czyta bajki swoim uczniom” skierowany jest do uczniów klas IV-VIII. Wiadomym jest, że czytanie dziecku jest skuteczną metodą wychowania wrażliwego człowieka, myślącego samodzielnie, z bogatą wyobraźnią, umiejącego radzić sobie w życiu dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom. Niestety kontakt z żywym słowem został zastąpiony „szklanym ekranem”, w wyniku czego dzieci coraz gorzej posługują się językiem, ich słownictwo jest uboższe, wyobraźnia mało rozwinięta. Młodzi ludzie nie umieją radzić sobie w wielu trudnych dla nich sytuacjach emocjonalnych, nie znają słów określających ich przeżycia, nie potrafią zwrócić się do dorosłego o pomoc i przez to łatwo mogą wpaść w pułapkę własnych negatywnych emocji i braku akceptacji ze strony otoczenia. W takich właśnie sytuacjach ważną rolę odgrywa bajkoterapia, czyli terapia przez bajkę, baśń.
Jeden raz w miesiącu wychowawcy klas IV-VIII na zajęciach z wychowawcą przeczytają uczniom bajkę terapeutyczną, a następnie na jej podstawie przeprowadzą zajęcia.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury.

Cele szczegółowe:

 • pomoc w zrozumieniu siebie i świata –  bajka wprowadza porządek i ład, pokazuje normy i reguły nim rządzące; poprzez uporządkowany i przewidywalny obraz świata buduje się poczucie bezpieczeństwa,
 • uczenie przestrzegania zakazów i bycia dobrym – w bajkach świat jest sprawiedliwy i rządzony według jednoznacznych reguł, szlachetność jest nagradzana,
 • pomoc w rozwiązywaniu osobistych, trudnych problemów i sytuacji,
 • odreagowywanie napięć,
 • leczenie niepożądanych stanów psychicznych, takich jak lęk, poczucie mniejszej wartości, osamotnienie, nuda, apatia,
 • doraźna pomoc w radzeniu sobie z emocjami powstałymi na skutek niepomyślnych zdarzeń,
 • uwrażliwienie na przeżycia estetyczne,
 • pomoc w zaakceptowaniu swoich mocnych i słabych stron,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • relaks, odprężenie, zabawa.


Termin realizacji – październik 2019 – maj 2020

Opracował zespół w składzie: Edyta Płoska, Hanna Murach

Stare węgierskie przysłowie mówi, że żaden człowiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebował sąsiada. Parafrazując te powiedzenie możemy powiedzieć, że żadne państwo nie jest na tyle bogate, silne i bezpieczne, aby nie potrzebowało sprzyjających mu sąsiednich państw. Dobre relacje między państwami, to szansa na bogatą wymianę kulturową i społeczną między obywatelami. W trakcie realizacji projektu uczniowie młodsi dowiedzą się z jakimi państwami graniczy nasz kraj, a starsi utrwalą tę wiedzę. Każda klasa przygotuje informacje, ciekawostki o wylosowanym kraju. Prezentacja odbędzie się na sali gimnastycznej.

Cele ogólne projektu:

 • zdobycie wiedzą o wybranych krajach Unii Europejskiej z zakresu różnych dziedzin: historii, geografii, kultury, sztuki, gospodarki,
 • gromadzenie informacji o życiu ludzi w wybranych krajach europejskich.


Cele szczegółowe projektu:

 • poznanie flag państw sąsiadujących z Polską, ich stolice,
 • przybliżenie sylwetek wybitnych twórców kultury i sztuki,
 • poznanie wybranych elementów historii danego państwa,
 • przedstawienie walorów turystycznych, zabytków architektury i sztuki wybranych państw,
 • rozumienie potrzeby tolerancji wobec innych kultur, szanowanie ich odmienność.


Zakłada się, że po zakończeniu projektu uczeń będzie:

 • dostrzegał wspólnotę kulturową państw europejskich,
 • zauważał przenikanie się różnych tradycji i kultur,
 • umiał planować i oceniać swoją pracę,
 • potrafił współpracować w zespole.


Termin realizacji – listopad 2019

Opracował zespół w składzie: Edyta Płoska, Hanna Murach