L.P.

DATA

WYDARZENIE Z ŻYCIA SZKOŁY

1.

01.IX.2020, tj. wtorek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2.

15.IX.2020, tj. wtorek

I zebranie z rodzicami

3.

24. XI.2020, tj. wtorek

II zebranie rodziców – konsultacje on-line

4.

18.XII.2020

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych-dz.el. LIBRUS

5.

23– 31.XII. 2020

Zimowa przerwa świąteczna

 

4-17.I.2021

Ferie zimowe

6.

do 27.I.2021

Termin wystawiania ocen śródrocznych

7.

29.I.2021

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna

8.

02.II.2021, tj. wtorek

III zebranie z rodzicami–forma podana przez Wychowawcę

10.

13.IV.2021, tj. wtorek

IV zebranie z rodzicami-konsultacje

11.

termin zostanie podany

Rekolekcje  Wielkopostne .

12.

01- 06.IV.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

13.

25.05.2021 godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty -język polski

14.

26.05.2021 godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

15.

27.05.2021 godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny

16.

08.06.2021, tj. wtorek

Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów

17.

08.06.2021, tj. wtorek

V zebranie z rodzicami

18.

do 14.VI.2021

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych

19.

do 16.VI.2021

Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych

20.

18.06.2021

Termin wystawiania  ocen rocznych

21.

ogłosi dyrektor CKE

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania szkołom zaświadczeń

22.

21.VI.2021

Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

23.

25.VI.2021

Planowane Posiedzenie Rady Pedagogicznej

24.

25.VI.2021 (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.

26.VI.-31.VIII. 2021

Ferie letnie

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela (po konsultacjach z R. R.) :

26.

14 październik 2020r., tj. środa

Dzień Edukacji Narodowej, (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela /Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287/, „Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”).

27.

21 i 22 grudzień  2020r., tj. poniedziałek i wtorek;

 

 

W  w/w dni dla uczniów klas 1-8, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić kontrolowanej opieki, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze/ w tej sytuacji mogą być spotkania on-line o charakterze profilaktyczno- wychowawczym /

28.

25 maja 2021r. tj. wtorek

egzamin ósmoklasisty – j. polski;

W  w/w dzień dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze

29.

26 maja 2021r. tj. środa-

egzamin ósmoklasisty-matematyka;

W  w/w dzień dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze

30.

27 maja 2021r. tj. czwartek

egzamin ósmoklasisty-j. angielski;

W  w/w dzień dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze

31.

04 czerwiec 2021r., tj. piątek;

W  w/w dzień dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.