L.P.

DATA

WYDARZENIE Z ŻYCIA SZKOŁY

1.

01.09.2020, tj. wtorek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2.

15.09.2020, tj. wtorek

I zebranie z rodzicami

3.

14 .10. 2020, tj. środa

Dzień Edukacji Narodowej, (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela /Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287/, „Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”).

W  w/w dniu dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

4.

24. 11.2020, tj. wtorek

II zebranie rodziców – konsultacje

5.

23 – 31.12. 2020

Zimowa przerwa świąteczna

6.

13.01.2021

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych-dz.el. LIBRUS

7.

22.01.2021

Termin wystawiania ocen śródrocznych

8.

25.01.2021

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna.

Zakończeie I semestru

9.

25 .01.– 07.02. 2021

Ferie zimowe-woj. mazowieckie

10.

09.02.2021 tj. wtorek

III zebranie semestralne z  rodzicami

11.

13.04.2021, tj. wtorek

IV zebranie z rodzicami-konsultacje

12.

termin zostanie podany

Rekolekcje  Wielkopostne .

13.

01- 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14.

25.05.2021 godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty -język polski

15.

26.05.2021 godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

16.

27.05.2021 godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny

17.

08.06.2021, tj. wtorek

Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów

18.

08.06.2021, tj. wtorek

V zebranie końcoworoczne  z rodzicami

19.

do 14.06.2021

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych

20.

do 16.06.2021

Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych

21.

18.06.2021

Termin wystawiania  ocen rocznych

22.

ogłosi dyrektor CKE

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania szkołom zaświadczeń

23.

21.06.2021

Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

24.

25.06.2021

Planowane Posiedzenie Rady Pedagogicznej

25.

25.06.2021 (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.

26.06.-31.08. 2021

Ferie letnie

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela

(po konsultacjach z Radą  Rodziców.) :

27.

2 listopada 2020 tj.poniedziałek

/Zaduszki/

 

W  w/w dni dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

28.

04 i 05 styczenia  2021r., tj. poniedziałek i wtorek;/przed świętem ustawowo wolnym od pracy-Trzech Króli/

 

W  w/w dni dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

29.

30 kwietnia 2021tj.piątek /przed świętem ustawowo wolny od pracym -Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja/

W  w/w dzień dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

30.

25 maja 2021 tj. wtorek

egzamin ósmoklasisty – j. polski;

W  w/w dzień dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze

31.

26 maja 2021r. tj. środa-

egzamin ósmoklasisty-matematyka;

W  w/w dzień dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze

32.

27 maja 2021r. tj. czwartek

egzamin ósmoklasisty-j. angielski;

W  w/w dzień dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze

33.

04 czerwca 2021r., tj. piątek;/po Bożym Ciele- świętem ustawowo wolnym od pracy./

W  w/w dzień dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.