Zakres innowacji:
Innowacja ma na celu wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Podczas jej realizacji zostanie przeszkolona grupa uczniów, która następnie będzie szkoliła osoby z pozostałych klas. Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: działania praktyczne.

Cel główny:    

 • upowszechnienie wśród dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
 • zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • wykształcenie umiejętności właściwego powiadamiania służb ratunkowych.
 • wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo innych.
 • kształtowanie postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym.


Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • poznanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa
 • poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
 • nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy
 • nabycie umiejętności wzywania służb ratunkowych oraz prawidłowego przeprowadzania rozmowy z dyspozytorem
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu
 • kształtowanie umiejętności właściwego reagowania wobec osób poszkodowanych
 • kształtowanie gotowości niesienia pomocy innym.

Autorzy:
Elżbieta Dawid
Dorota Zaniewska
Krzysztof Gawrych

Zakres innowacji:
Innowacja „Podwodny świat” jest odpowiedzią zespołu na popularyzację wiedzy biologicznej i przyrodniczej a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. Jest również doskonałą formą zagospodarowania holu głównego w nowo powstałym łączniku w Szkole Podstawowej w Białobieli. Akwarium jest przepiękną ozdobą, cieszy oko nie tylko dzieci ale i dorosłych, nauczycieli, rodziców i gości. Wiedząc jak dobry wpływa mają zwierzęta, w tym ryby, na zachowanie dzieci postanowiliśmy sprawić niespodziankę uczniom. Dzieci obserwując to, co dzieje się w pięknie wyeksponowanym akwarium, wyciszają się oraz rozładowują nadmiar emocji. Innowacja skierowana jest do uczniów oddziałów 0-VIII. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: wdrożenie pracy metodami aktywizującymi oraz praktycznego działania

Cel główny:     
- popularyzacja wiedzy biologicznej i przyrodniczej w szkole
- obserwacja życia roślin i zwierząt

Cele szczegółowe:
- zachęcanie do poszerzania wiedzy na temat akwarystyki
- przyswajanie elementarnych wiadomości o środowisku wodnym
- kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody
- wyrabianie poczucia estetyki
- rozwijanie wyobraźni podczas obserwacji świata podwodnego
- kształtowanie u uczniów systematyczności, obowiązkowości i kreatywności
- budzenie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy
- pozytywne wpływanie na układ nerwowy oraz psychikę, działanie wyciszające i uspokajające

Autorzy:
Anna Żebrowska (nauczyciel  biologii i wych. fiz.)
Beata Korzeniecka (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
Aleksandra Majk (nauczyciel wychowania przedszkolnego)
Ewelina Stupska (nauczyciel współorganizujący proces kształcenia)

Galeria zdjęć

„MŁODZI ARTYŚCI SCENY PRZEDSZKOLNEJ”

Praktyczne zajęcia pozalekcyjne

prowadzone przez Aleksandrę Majk – nauczyciela wychowania przedszkolnego

 

Od 30 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. w Naszej szkole będzie realizowana innowacja pedagogiczna pod nazwą „Młodzi artyści sceny przedszkolnej”. Udział w zajęciach pozwoli uczniom rozwinąć zainteresowania związane z teatrem i sztuką, wdroży ich do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym, wykształci umiejętność wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, ruchów i mimiki. Pozwoli uczniom nieśmiałym przełamać swoje kompleksy i obawy. Zdobyte umiejętności dzieci będą mogły wykorzystać w życiu codziennym. Program angażuje również do współpracy rodziców poprzez bezpośrednią pomoc podczas przygotowania kostiumów, rekwizytów i scenografii, a także poprzez uczestnictwo w przedstawieniach jako widownia.

 

redakcja: Aleksandra Majk

 

 

"KULINARNE PASJE PRZEDSZKOLAKÓW"

Praktyczne zajęcia pozalekcyjne

prowadzone  przez Malwinę Tykałowicz – nauczyciela wychowania przedszkolnego.

 

 

Od 30 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. w Naszej szkole będzie realizowana innowacja pedagogiczna pod nazwą „Kulinarne pasje przedszkolaków”. Innowacja ta ma na celu uświadomienie dzieciom, iż gotowanie jest łatwe i przyjemne. Umożliwia również nauczenie zerowkowiczów pracy w grupie, podziału obowiązków i dogodnego rozplanowania czasu potrzebnego do przygotowania potrawy. Podczas zajęć maluchy będą wykonywały różnorodne dania pod nadzorem i z pomocą nauczyciela. W trakcie realizacji innowacji omawiane będą treści programowe dotyczące następujących zagadnień: rozwijania samodzielności i umiejętności samoobsługowych, wdrażania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, stwarzania dzieciom możliwości do działania kulinarnego, czerpania radości ze wspólnego przygotowywania posiłków, zdobywania nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku, zapoznania z różnymi naczyniami i przyborami kuchennymi, wdrażania podstaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków, a także rozwijania umiejętności korzystania z książek kucharskich. Dzieci będą wykonywały urozmaicone działania kulinarne: sałatki, surówki, soki, kolorowe kanapki, pasty, desery, przystawki, słodkie wypieki, zapiekanki i kulinarne fantazje. Program angażuje również do współpracy rodziców poprzez bezpośrednią pomoc podczas wykonywania różnorodnych potraw.

redakcja: Malwina Tykałowicz

 

"OD SŁOWA DO CZYNU"

Teoretyczne i praktyczne zajęcia pozalekcyjne

prowadzone  przez Sławomira Kęsickiego – nauczyciela religii

od 01.10.2015  do 31.05.2016,

dotyczące działalności Szkolnego Koła Caritas.

 

 

Cel zajęć:

- kształtowanie postawy szacunku i miłości względem bliźnich,

- wzbudzenie w uczniach empatii względem drugiego człowieka,

- uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza w środowisku, w którym żyją,

- rozbudzanie w uczniach bezinteresownego zaangażowania się w pomoc potrzebującym,

- wzrastanie duchowe poprzez wspólną pracę i modlitwę,

- rozwijanie talentów, poprzez które można służyć innym ludziom,

-rozwijanie w uczniach poczucia estetyki dzięki działalności kulturalnej,

- stworzenie wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku i pomocy.

 

Praca w Szkolnym Kole Caritas kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi, a jednocześnie pomaga w odkrywaniu własnych talentów i umiejętnym ich rozwijaniu. Przede wszystkim jednak uczy bezinteresownego oddawania siebie i swojego czasu drugiemu człowiekowi.

redakcja: Sławomir Kęsicki

Z gitarą na Ty

Od 1 stycznia do 31 czerwca w naszej szkole będzie realizowana innowacja pedagogiczna pod nazwą „Z gitarą na Ty”. Kuratorium Oświaty w dniu 20.12.2013 roku wydało pozytywną opinię i przychyliło się do prośby o realizację niniejszej innowacji, w związku z czym rozpoczęliśmy gitarową edukację! Podczas zajęć i systematycznych ćwiczeń w domu, które stanowią nieodłączny element w nauce gry na instrumencie muzycznym uczniowie nabędą podstawowe umiejętności, które posłużą im do muzykowania w domu a także na uroczystościach szkolnych.

Małgorzata Koślik

 

 

 

 

Innowacja pedagogiczna

„Gimnastyka, gimnastyka- niechaj zdrowie w nas rozkwita”

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Białobieli realizowany jest program zajęć gimnastycznych „Gimnastyka, gimnastyka- niechaj zdrowie w nas rozkwita”, którego autorem jest p. Rafał Kosek. Innowacja pedagogiczna została zatwierdzona przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Ostrołęce.

Główne cele programu to:

- zainteresowanie dzieci nowymi formami ruchu, gimnastyką oraz muzyką,

- stwarzanie możliwości naturalnej ekspresji ruchowej,

- rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Najbliższą dziecku i najłatwiejszą formą kontaktu z gimnastyką jest ruch przy muzyce. Poprzez układy gimnastyczne uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Zajęcia gimnastyczne wyzwalają kreatywność, spontaniczność, inicjatywę oraz aktywność samych uczniów. Natomiast konieczność zapamiętania poszczególnych sekwencji ruchów zmusza do koncentracji, szybkiej orientacji, decyzji oraz przestrzegania ładu i porządku. Ruch przy muzyce wyrabia pozytywne cechy charakteru, integruje człowieka wewnętrznie, kształci wrażliwość estetyczną oraz podnosi sprawność ogólną dzieci. Ogromne znaczenie ma tutaj również promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz kulturalnego spędzania czasu wolnego. Uczestnictwo w powyższych zajęciach pozwoli grupie zainteresowanych dziewcząt z klas IV- VI na rozwinięcie swoich zainteresowań elementami gimnastyki, odprężenie, relaks i doskonałą rozrywkę. Swoje umiejętności dziewczęta chętnie zaprezentują przed szeroką publicznością podczas corocznej uroczystości szkolnej jaką jest piknik rodzinny.

Zapraszam do aktywnego udziału w zajęciach.

Rafał Kosek

Szkoła Podstawowa w Białobieli

Rok szkolny 2012/2013

Innowacja pedagogiczna: „A co może mały człowiek?”

Główny cel:

popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczo – ekologiczno - zdrowotnej.

Innowacja jest przeznaczona dla uczniów klasy IV. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. Podczas zajęć stosowane będą różnorodne metody i sposoby realizacji zadań:

         • konkursy,
         • zajęcia w terenie,
         • lekcje,
         • debaty,
         • wycieczki,
         • akcje np.: "Sprzątanie świata",
         • pogadanki.

Realizacja programu polegać będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny.

opiekun: Hanna Murach


Innowacja pedagogiczna

„TANIEC TO RADOŚĆ”

W okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Białobieli realizowany jest  program zajęć tanecznych „Taniec to radość”, którego autorką jest p. Justyna Rzewnicka.

Główne cele programu to:

- zainteresowanie uczniów światem muzyki i tańca,

- stwarzanie możliwości naturalnej ekspresji tanecznej,

- rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Najbliższą dziecku i najłatwiejszą formą kontaktu z muzyką jest ruch, który stanowi podstawę rozwoju uzdolnień muzycznych. Poprzez taniec uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Zajęcia taneczne wyzwalają kreatywność, spontaniczność, inicjatywę, aktywność. Natomiast konieczność zapamiętania poszczególnych sekwencji zmusza do koncentracji, szybkiej orientacji, decyzji oraz przestrzegania ładu i porządku. Ruch przy muzyce wyrabia pozytywne cechy charakteru, integruje człowieka wewnętrznie, kształci wrażliwość estetyczną. Ogromne znaczenie ma tutaj również promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz kulturalnego spędzania czasu wolnego. Uczestnictwo w powyższych zajęciach pozwoli grupie zainteresowanych uczniów z klas I – III na rozwinięcie swoich zainteresowań tańcem, odprężenie, relaks i doskonałą rozrywkę. Swoje umiejętności uczniowie zaprezentują podczas uroczystości szkolnych. Dzięki współpracy z Radą Rodziców uszyto kostiumy taneczne dla małych artystów.

Program realizowany jest w formie bezpłatnych zajęć dodatkowych 1 raz w tygodniu. Zapraszam.

 

redakcja: Justyna Rzewnicka