"Mały naukowiec"

Innowacja przeprowadzona w roku szkolnym 2021/2022 w oddziale przedszkolnym

Wykorzystując naturalną ciekawość świata u dziecka, chcemy zaangażować je w proces poznawczy oparty na eksperymentowaniu, obserwowaniu i doświadczaniu. W miarę możliwości będziemy się starały prowadzić z dziećmi zajęcia na materiale pochodzącym ze środowiska naturalnego, bądź poglądowym, zbliżonym do naturalnego, poprzez filmy edukacyjne, zdjęcia i ilustracje. Chcemy kształtować u dzieci nawyki badawcze takie jak podejmowanie prób badawczych, prowadzenie hodowli, obserwacji, porównywanie, uogólnianie i dokumentowanie tych działań. Chcemy kształtować u dzieci umiejętność współpracy w grupie.
,,Mały odkrywca” to dziecko ciekawe świata, spontaniczne, bystre, dokonujące analizy zjawisk przyrodniczych i wyciągające wnioski. Pragniemy kształtować u dziecka analityczny sposób myślenia oraz trafną ocenę, tego co spostrzega, będą one w przyszłości nieocenionymi kompetencjami w przyswajaniu wiedzy. Głównym celem innowacji jest rozbudzanie u dzieci zainteresowania otaczającym światem, szczególnie światem przyrody oraz podejmowanie prób badawczych takich jak obserwacja, eksperymenty, doświadczenia i wyciąganie z nich właściwych wniosków. Nauczycielem realizującym innowację jest Aleksandra Bakuła

 

„Kodowanie super sprawa – to nauka i zabawa”

Innowacja przeprowadzona w roku szkolnym 2021/2022 w oddziale przedszkolnym.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków kompetencji kluczowych w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie oraz rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności. Ucząc się programowania dzieci spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Wszystkie zaproponowane dzieciom aktywności, niezależnie od tematu i kompetencji kluczowej, na rozwój której będzie położony główny nacisk, wzbogacone zostaną o elementy kodowania, programowania, zagadki logiczne. Nauczycielem realizującym innowację jest Aleksandra Bakuła.

W ramach kontynuacji innowacji pedagogicznej ,,Jestem mistrzem pióra, czyli sprawnie wypowiadam się w piśmie’’
uczniowie klasy szóstej redagowali teksty na określony temat. Również podczas nauki zdalnej wspólnie tworzyli wypracowania na lekcjach oraz samodzielnie tworzyli teksty literackie. Zapraszamy do zapoznania się z pracami szóstoklasistów.

List oficjalny
Opowiadanie twórcze na podstwie baśni
Sprawozdanie z filmu
Kronika Polskich Kobiet

 

W roku szklonym 2020/2021 w naszej szkole wdrażana będzie innowacja pedagogiczna- „Z tęczą w plecaku”. Rozwiązanie innowacyjne zakłada wprowadzenie „kolorowych tygodni”, oraz pracę edukacyjną wokół poszczególnych kolorów z uwzględnieniem różnych obszarów aktywności dziecka (edukacja polonistyczna, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe). Niewątpliwą wartością innowacji „Z tęczą w plecaku” jest tworzenie sytuacji edukacyjnych wokół wielu najwybitniejszych malarzy polskich i europejskich (P.Picasso, Vincet van Gogh, C.Monet, Rafael, S.I. Witkiewicz, J. Fałat i inni) oraz ukierunkowanie zainteresowań ucznia na poznawanie wartości dzieł plastycznych i kształcenie przyszłego świadomego odbiorcy dzieła plastycznego.

redakcja: Aleksandra Majk

Galeria zdjęć