W tym roku szkolnym fluoryzacja będzie przebiegała zgodnie z poniższym harmonogramem. Bardzo prosimy rodziców o zaopatrzenie dzieci w szczoteczki do zębów. Podpisane szczoteczki można zostawić w szkole u wychowawców klas.

PLAN FLUORYZACJI

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI

L.p.

Data

Dzień tygodnia

1.

07.11.2013r.

czwartek

 

2.

19.12.2013r.

3.

30.01.2014r.

4.

13.03.2014r.

5.

24.04.2014r.

6.

12.06.2014r.

zebrania.JPG

Szkoła Podstawowa w Białobieli

Tel./29/760 69 58

e-mail: spbialobiel@vp.pl

strona internetowa: www.spbialobiel.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobieli informuje rodziców dzieci urodzonych w 2007 i 2008 roku, że rozpoczęto zapisy do oddziału przedszkolnego („0”) oraz do klasy I na nowy rok szkolny 2013/2014. Druki podań dostępne są w sekretariacie szkoły, należy je złożyć najpóźniej do dnia 29 marca 2013r.

Informujemy, że w myśl nowej podstawy programowej dzieci urodzone w 2008 roku mają obowiązek realizowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014 (od 01.09.2013r.). Natomiast od 01.09.2014r. dzieci będą objęte obowiązkiem szkolnym.

Dzieci urodzone w roku 2007 mogą na wniosek Rodziców rozpocząć naukę w klasie I w roku szkolnym 2013/2014, pod warunkiem, że były objęte w bieżącym roku szkolnym tj. 2012/2013 wychowaniem przedszkolnym lub powtórnie mogą realizować wychowanie przedszkolne w klasie „0”.

Do Szkoły obowiązkowo przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Fakt zamieszkania w obwodzie Szkoły Podstawowej stwierdza się na podstawie wykazu z Urzędu Gminy i danych zawartych w podaniu o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub szkoły. W związku z powyższym pierwszeństwo do oddziału przedszkolnego będą miały dzieci zameldowane w obwodzie szkoły /tj. Białobiel i Siemnocha/.

Przypominamy również Rodzicom dzieci, które należą do obwodu Szkoły Podstawowej w Białobieli o obowiązku poinformowania szkoły, w którym przedszkolu lub szkole dziecko będzie realizowało obowiązek przedszkolny lub szkolny.

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Pobierz podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych w roku szkolnym 2012/2013 dla uczniów:

1) rozpoczynających naukę w kl. I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), czyli 504 zł netto.

2) rozpoczynających naukę w kl. II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie.
3) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu rządowego „Wyprawka szkolna” będzie wynosić:

180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej.

210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej.

210 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości kwoty podanej wyżej.

Warunki, jakie trzeba spełnić to:

• Złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

• Dołączenie zaświadczenia o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc składania wniosku (tj. czerwiec).

• Przedłożenie dowodu zakupu podręczników - faktury VAT wystawiona imiennie na rodzica (prawnego opiekuna).

Wnioski przyjmowane będą od 9 do 27 lipca 2012 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Białobieli (wnioski można odbierać w sekretariacie szkoły od 05.07.2012r., pokój nr 7)

Szkoła Podstawowa w Białobieli

Tel./29/760 69 58

e-mail spbialobiel@vp.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobieli prosi o zapisywanie dzieci do klasy I na rok szkolny 2012/13 oraz zgłaszanie dzieci do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Z dniem 1 września obowiązkową naukę w szkole rozpoczynają dzieci urodzone w 2005r.

Na wniosek rodziców:

- naukę w klasie I mogą podjąć dzieci urodzone w 2006r., które w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego;

- odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego mogą podjąć dzieci urodzone w 2007r. z możliwością wcześniejszego rozpoczęcia nauki w klasie I lub powtórnego realizowania edukacji przedszkolnej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o dostarczenie  informacji zwrotnej do sekretariatu szkoły.

W tym roku szkolnym fluoryzacja będzie przebiegała zgodnie z poniższym harmonogramem. Bardzo prosimy rodziców o zaopatrzenie dzieci w szczoteczki do zębów. Podpisane szczoteczki można zostawić w szkole u wychowawców klas.

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

1.

20.10.2011r.

czwartek

2.

01.12.2011r.

3.

12.01.2012r.

4.

23.02.2012r.

5.

19.04.2012r.

6.

31.05.2012r.