Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie informuje, iż. osobom,  których  kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie  nie przekroczyło kwoty 154,20 zł przyznano stypendium szkolne na jednego ucznia w wysokości 141,60zł. Natomiast powyżej tego kryterium dochodowego wysokość przyznanego stypendium szkolnego wynosi 94,40 zł. Faktury oraz rachunki dokumentujące poniesiony wydatek można składać w sekretariacie szkoły do dnia 20 listopada 2015 r.

Wysokość stypendium szkolnego została ustalona zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelis, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/118/05 Rady Gminy Lelis z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 134, poz. 4156, ze zm.).

PLAN FLUORYZACJI

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI

L.p.

Data

Dzień tygodnia

1.

22.10.2015r.

czwartek

 

2.

03.12.2015r.

3.

14.01.2016r.

4.

25.02.2016r.

5.

07.04.2016r.

6.

19.05.2016r.

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białobieli

w sprawie rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

i uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Państwo!

 

W związku z wejściem w życie w dniu 14 listopada 2013r. Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 1265),

tzw. „ustawa sześciolatkowa” regulującej wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2015/16 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz dzieci urodzone w 2009 roku (sześciolatki).

W roku szkolnym 2016/17 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone w 2010 r.

W roku szkolnym 2017/18 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone w 2011 r.

PLAN FLUORYZACJI

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI

L.p.

Data

Dzień tygodnia

1.

23.10.2014r.

czwartek

 

2.

04.12.2014r.

3.

15.01.2015r.

4.

26.02.2015r.

5.

09.04.2015r.

6.

21.05.2015r.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów:

1) rozpoczynających naukę w kl. II, III i VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), czyli 539 zł netto.

2) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym zespołem Aspergera) oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych.

Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

do kwoty 225 zł – dla ucznia klasy II-III szkoły podstawowej.

do kwoty 325 zł – dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej.

Warunki, jakie trzeba spełnić to:

• Złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników do szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

• Dołączenie zaświadczeń o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc składania wniosku (tj. czerwiec).

• Przedłożenie dowodu zakupu podręczników - faktury VAT wystawiona imiennie na rodzica (prawnego opiekuna).

Wnioski przyjmowane będą do 31 lipca 2014 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Białobiel.

Druki wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły.

Pobierz druki

Szkoła Podstawowa w Białobieli

Tel./29/760 69 58

e-mail: spbialobiel@vp.pl

strona internetowa: www.spbialobiel.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobieli informuje, że rozpoczęto rekrutację do oddziału przedszkolnego („0”) oraz do klasy I na nowy rok szkolny 2014/2015. Druki podań dostępne są w sekretariacie szkoły, należy je złożyć najpóźniej do dnia 31 marca 2014r.

Rodzice dzieci 5-letnich /rok urodzenia 2009/ mają obowiązek zapisania dzieci do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 (od 01.09.2014r.).

Rodzice dzieci 6-letnich /urodzone od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008/ mają obowiązek zapisać je do klasy I. Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008r. tj. od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. mogą na wniosek rodziców rozpocząć naukę w klasie I lub realizować obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.

Rodzice dzieci 7-letnich /rok urodzenia 2007/ mają obowiązek zapisania dziecka do klasy I w roku szkolnym 2014/2015 (od 01.09.2014r.).

Do Szkoły obowiązkowo przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Fakt zamieszkania w obwodzie Szkoły Podstawowej stwierdza się na podstawie wykazu z Urzędu Gminy i danych zawartych w podaniu o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub szkoły. W związku z powyższym pierwszeństwo do oddziału przedszkolnego będą miały dzieci zameldowane w obwodzie szkoły /tj. Białobiel i Siemnocha/.

Jednocześnie przypominamy Rodzicom dzieci, które należą do obwodu Szkoły Podstawowej w Białobieli o obowiązku poinformowania placówki, w którym przedszkolu lub szkole dziecko będzie realizowało obowiązek przedszkolny lub szkolny.

Pobierz wniosek do oddziału przedszkolnego

Pobierz wniosek do klasy pierwszej