STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie informuje, iż. osobom,  których  kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie  nie przekroczyło kwoty 154,20 zł przyznano stypendium szkolne na jednego ucznia w wysokości 141,60zł. Natomiast powyżej tego kryterium dochodowego wysokość przyznanego stypendium szkolnego wynosi 94,40 zł. Faktury oraz rachunki dokumentujące poniesiony wydatek można składać w sekretariacie szkoły do dnia 20 listopada 2015 r.

Wysokość stypendium szkolnego została ustalona zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelis, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/118/05 Rady Gminy Lelis z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 134, poz. 4156, ze zm.).