REKRUTACJA 2015/2016

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białobieli

w sprawie rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

i uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Państwo!

 

W związku z wejściem w życie w dniu 14 listopada 2013r. Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 1265),

tzw. „ustawa sześciolatkowa” regulującej wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2015/16 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz dzieci urodzone w 2009 roku (sześciolatki).

W roku szkolnym 2016/17 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone w 2010 r.

W roku szkolnym 2017/18 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone w 2011 r.

 

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7) zmieniają się zasady rekrutacji do klas I, która przebiegać będzie następująco:

I) z urzędu –do szkoły obwodowej przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w tym obwodzie;

II) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, będą przyjmowane w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W sytuacji, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc,

którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę kryteria ustalone w Statucie Szkoły Podstawowej w Białobieli.

Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b. Zgodnie z art. 20. Ust. 1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %:

1) dni zajęć w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 16 ust. 5a pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c.

Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w szkole.

Termin naboru do Oddziału Przedszkolnego trwa od 2 marca do 31 marca 2015r.

Terminy naboru do klas pierwszych od 2 marca do 31 marca 2015r., do 1 lipca 2015 r.

Rodzice składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1. Zgłoszenie, jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie naszej szkoły

lub

2. Wniosek, jeśli dziecko nie zamieszkuje w obwodzie naszej szkoły a stara się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Białobieli określając preferencje wyboru placówki.

Wymienione wyżej dokumenty będą do pobrania w sekretariacie szkoły od dnia 2 marca 2015 r.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

O wynikach rekrutacji uczniów spoza obwodu szkoły zostaną poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 30 czerwca 2015 r.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole.

Dyrektor szkoły

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Wniosek dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek dziecka do klasy pierwszej