Serdecznie zapraszamy Rodziców w dniu 29.01.2020 r. o godzinie 17:00 na zebranie semestralne z wychowawcą.

 PO-E- 2455 /19 /ZN /KK                                                                                

 

P R O C E D U R A

P O S T Ę P O W A N I A    W    S P R A W A C H    N I E L E T N I C H

 

PAMIĘTAJ!

1. OBOWIĄZEK SPOŁECZNY                  

Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego… ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu (art. 4. § 1)

Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję   (art. 4. § 2).

 

2.  OBOWIĄZEK PRAWNY

Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu (art. 4. § 3 u.p.n.).

 

POSTĘPOWANIE:

  1. Pracownik szkoły, dowiedziawszy się o przejawach demoralizacji ucznia lub o fakcie popełnienia przez niego czynu karalnego powiadamia o tym co najmniej rodziców i dzielnicowego z danego rejonu służbowego;
  2. Dzielnicowy – w przypadku demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego może przeprowadzić z uczniem rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w obecności pedagoga szkolnego lub rodzica i zawsze sporządza z tej czynności notatkę urzędową, którą przekazuje do Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce;
  3. Notatka urzędowa trafia do policjanta z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce – w przypadku demoralizacji, który sporządza „pouczenie” w formie tzw. „Żółtej kartki” i wysyła je do rodziców ucznia;
  4. Notatka urzędowa trafia do Zespołu ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce lub Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Ostrołęce – w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego i wtedy prowadzone są czynności zgodnie z KPoW i KPK.

 

Przypominamy, że zebranie dla rodziców odbędzie się we wtorek 14.05.2019 r. o godzinie 17.00.

Przypominamy, że Dzień Otwarty dla rodziców odbędzie się w czwartek 11.04.2019r. w godzinach od 17.00 do 18.00.

List do rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli.