Dokładna data założenia Szkoły Podstawowej w Białobieli nie jest znana, wiadomo jednak, że powstała jeszcze przed II wojną światową. Był to drewniany budynek o trzech izbach lekcyjnych, kryty dachówką, wybudowany przez pana Andrzeja Pędzicha. Niestety podczas wojny został zniszczony, dlatego tuż po niej szkołę na krótki czas przeniesiono do domu państwa Denkiewiczów. Przetrwała ona szczęśliwie czas wojny i po jej remoncie nauczanie znów wróciło do poprzedniego budynku, który należał już do pana Władysława - syna Andrzeja Pędzicha.

Kierownikami szkoły byli kolejno:
- od 1953 roku- Genowefa Prawda;
- od 1957 roku - Stanisław Łojewski;
- od 1962 roku - Bolesław  Małkowski;
- od 1965 roku - Antoni Gałązka.

Na przestrzeni lat 1953-1977 Radę Pedagogiczną tworzyli: Krystyna Sienkiewicz, Feliksa Sęk, p. Henryka Zaorska, Zofia Grala, Otylia Bednarska, Władysława Mróz, Maria Kruczyk, Hanna Myśkiewicz, Krystyna Małkowska, Krystyna Dąbrowska, Jadwiga Klikczyńska, Stanisław Mrozek, Jadwiga Wilczek, Krystyna Tyborowska, Aleksandra Cicha, Stanisław Mrozek, Henryk Szewczyk, Anna Warszawik.

Wzmianki pisemne o szkole podają, że w w/w  latach izby lekcyjne znajdowały się w prywatnych pomieszczeniach u państwa Pędzichów oraz Szczubełków. W 1977 roku nastąpiło zredukowanie stopnia organizacyjnego placówki. Ze szkoły 8-klasowej zostały tylko klasy 0-III, natomiast uczniów klas IV-VI dowożono do Szkoły Podstawowej nr 4 Ostrołęce. Funkcję dyrektora pełniła wówczas Zofia Grala.

Od roku 1983 kierownikiem punktu filialnego, a od 1987 dyrektorem została pani Aleksandra Cicha. Od tegoż  roku rozpoczęto systematyczne starania o przywrócenie stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Białobieli, który zakończył się sukcesem.

Z inicjatywy dyrektora szkoły dnia 7 marca 1992 roku zorganizowano zebranie mieszkańców Siemnochy i Białobieli, podczas którego podjęto uchwałę dotyczącą budowy nowej szkoły. Równocześnie zadeklarowano gotowość kupienia placu pod wymienioną nieruchomość.

30 marca 1992 roku doszło do kolejnego zebrania, na którym omówiono sprawy zakupu działki i wybrano Społeczny Komitet Budowy, którego zarząd przedstawiał się następująco:
- Tercjak Jerzy- przewodniczący;
- Pędzich Jan- zastępca;
- Cicha Aleksandra.

Dyrektor szkoły wraz z Zarządem Społecznego Komitetu Budowy Szkoły dokonał wszelkich formalności związanych z kupnem działki oraz wykonaniem dokumentacji.

28 maja 1992 roku założono konto w banku Spółdzielczym w Ostrołęce. Mieszkańcy wpłacili po 500 tysięcy złotych (w obowiązującej wówczas walucie) na kupno działki.

Kolejną ważną datą był 9 października 1992 roku, wówczas sfinalizowano zakup placu pod budowę szkoły, wielkości 30 arów, za cenę 47 mln starych złotych i nadano akt notarialny nr 607/1992. Nabywcą nieruchomości został Urząd Gminy w Lelisie, płatnikiem - Społeczny Komitet Budowy Szkoły.

Po uzyskaniu zezwolenia na budowę Szkoły Podstawowej w Białobieli dla klas I-VI i oddziału przedszkolnego wybrano projekt oraz zawarto umowę na zrealizowanie dokumentacji w terminie do     31 grudnia 1992 roku. Wiosną na plac budowy doprowadzono energię elektryczną, wykonano studnię.

5 lipca 1993 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Lelis, Kuratorium Oświaty w Ostrołęce  i Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Białobieli, na którym wybrano majstra budowy - pana Józefa Dzięgielewskiego i ustalono jej rozpoczęcie. Nadzór nad budową sprawował pan Józef Majewski. Równocześnie Społeczny Komitet Budowy ustalił zakres  prac niezbędnych do wykonania w czynie społecznym.

24 sierpnia 1993 roku zakończono prace przy fundamentach budynku i zakupiono niezbędne materiały. W 1994 roku został wykonany stan surowy budynku, rok później dzięki wysiłkom Urzędu Gminy w Lelisie i Kuratorium Oświaty w Ostrołęce prace budowlane ruszyły pełną parą, zaś  rok 1996 przeznaczono na prace wykończeniowe.

Pani Aleksandra Cicha odeszła na zasłużoną emeryturę, a nowym dyrektorem szkoły został pan Tadeusz Trawiński. Rok szkolny rozpoczęło 11 nauczycieli: Urszula Milewska, Elżbieta Dawid, Mariola Białobrzewska, Ewa Wójcik, Edyta Boruch, Hanna Różycka, Justyna Parzych, Hanna Laskowska, Maciej Brzeski, Adam Żebrowski, oraz dwóch pracowników obsługi: Krystyna Zadroga i Jerzy Tercjak. Zagospodarowano teren wokół szkoły, powstało boisko, plac zabaw dla dzieci, ustawiono ławeczki, założono skalniaki i kwietniki.

Starania organizatorów przedsięwzięcia, pracowników i Wójta Gminy Lelis – pana Stanisława Subdy, którzy wzięli na siebie główny ciężar budowy i zagospodarowania, zaowocował pomyślnym oddaniem szkoły do użytku, które nastąpiło w roku szkolnym 1997/1998.

W lutym 1998 roku, pan Tadeusz Trawiński złożył rezygnację odnośnie pełnienia stanowiska dyrektora szkoły, zaś z dniem 1 marca 1998 roku powołano na dyrektora panią Elżbietę Dawid, która pełniła obowiązki do 30 lipca 1998 roku. Następnie nowym dyrektorem szkoły został Marian Szarama, który sprawował swoją funkcję 10 lat.

Oficjalne przekazanie szkoły miało miejsce w dniu 5 grudnia 1998 roku, podczas którego szkołę poświęcił ówczesny proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce /Fara/ ks. Dziekan Zygmunt Żukowski i jak zapisał w pamiątkowym wpisie proboszcz, ta historyczna data „uroczystości zbiegła się z przygotowaniami do Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Narodzin Chrystusa Pana”.

1 września 2008 roku dyrektorem szkoły została pani Urszula Wielczyk . W tym samym roku przeprowadzono gruntowną modernizację placówki, budynek ocieplono od zewnątrz i wykonano nową elewację, wydzielono pomieszczenia na bibliotekę, mini stołówkę, wymieniono stolarkę okienną, drzwiową oraz wyposażono ją w nowe meble.

W 2009 roku podjęto wstępne starania dotyczące powstania boiska wielofunkcyjnego, które 15 października 2011 roku uwieńczono oficjalnym przekazaniem do użytku wraz z placem  zabaw dla dzieci. Uroczystości otwarcia i przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Wójt Gminy Lelis - pan Stanisław Subda, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobieli – pani Urszula Wielczyk , Radny Sejmiku Mazowieckiego – pan Marian Krupiński, Dyrektor Kuratorium w Warszawie Delegatury w Ostrołęce - pani Teresa Michalak, Przewodniczący Powiatu Ostrołęckiego – pan Stefan Prusik, Dyrektor Zakładu Administracji Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lelisie – pan Andrzej Przeradzki. Kompleks poświęcił proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce Ks. Dziekan - Wiesław Białczak.

W roku 2012 dyrektor szkoły w Białobieli widząc potrzebę poprawy bazy lokalowej złożyła wniosek w zakresie rozbudowy szkoły do Wójta Gminy Lelis- pana Stanisława Subdy oraz Rady Gminy, którzy pozytywnie go rozpatrzyli i zabezpieczyli środki na roboty główne- 936 458,21zł, roboty dodatkowe 12 116,70zł, projekty rozbudowy 43 050zł.  Łącznie przeznaczono 1 012 124,91zł.  Projekt rozbudowy szkoły wykonała pani Lucyna Szymańska.

W dniu 19 czerwca 2013r. dyrektor szkoły, pani Urszula Wielczyk oraz dyrektor Zakładu Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – pan Andrzej Przeradzki, przekazali teren szkoły wraz z  placem przedszkolnym pod nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku panu Kazimierzowi Mitelsztedt - właścicielowi firmy - Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji w Ostrołęce. Nadzór nad budową pełnił pan Edward Kłos, zaś kierowanie budową powierzono panu Tadeuszowi Szabłowskiemu. Prace budowlane trwały sześć miesięcy. Wykonawca sumiennie i terminowo wykonał zadania. W dniu 19 grudnia firma zakończyła budowę. Dzięki tej inwestycji nasza szkoła wzbogaciła się o trzy sale lekcyjne usytuowane na piętrze, pracownię komputerową, matematyczno- przyrodniczą, humanistyczną, dwie łazienki, pomieszczenie na sklepik szkolny oraz zaplecze sportowe.

11 kwietnia 2014r. w obecności licznie zgromadzonych gości, uczniów, rodziców i nauczycieli nastąpiło otwarcie nowej części szkoły. Uroczystość poprowadzili przedstawiciele Rady Rodziców: pani Magdalena Piotrowska i Pan Dominik Białobrzewski. Po oficjalnych przemówieniach m.in. dyrektora szkoły pani Urszuli Wielczyk, Wójta Gminy pana Stanisława Subdy, przedstawiciela Kuratorium pani Czesławy Popielarczyk oraz dyrektorów szkół z terenu naszej gminy, nastąpiło poświęcenie budynku, którego dokonał Proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce ks. Kanonik dziekan Wiesław Białczak. W dalszej części uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne, a rodzice zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.

Obecnie do obwodu szkoły należy Białobiel, Siemnocha, ponadto uczęszczają dzieci z Zabrodzia i Gnatów. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry. Nauczyciele aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym oraz placówkami kulturalnymi, wspierającymi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą. Nasi uczniowie ambitnie uczestniczą w różnych projektach, przedsięwzięciach sportowych i przedmiotowych. Jesteśmy wierni tradycji, dbamy o wysoki poziom nauczania i wyniki w nauce w przekonaniu, że wydadzą w przyszłości oczekiwane rezultaty.

Opracowała: U. Wielczyk, B. Korzeniecka i Justyna Rzewnicka

Źródła informacji:

- „Szkoła Podstawowa w Białobieli w kontekście dziejów Kurpiowszczyzny”- praca magisterska pani Beaty Korzenieckiej –/rok 2009/

- wywiad z dyrektorem szkoły w latach 1987- 1997 panią Aleksandrą Cichą;
- kronika szkolna;
- protokoły szkolne.